MENU

Photo Name Designation Tel Fax Email
Dato Ab Khalid bin Mat Yang Dipertua MPPD 06-6471122 06-6474984 ydpmppd@mppd.gov.my
Ahmad Hashim bin Bakar Setiausaha 06-6471122 setiausaha@mppd.gov.my
Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia
Photo Name Designation Tel Fax Email
Siti ‘Aisyah binti Abu Bakar Pegawai Tadbir N44 06-6471122 06-6474984 sitiaisyah@mppd.gov.my
Mohd Muzamer bin Busman Penolong Pegawai Tadbir N27 06-6471122 06-6474984 muzamer@mppd.gov.my
Noorain binti Morni Pembantu Tadbir (P/O) N22 06-6471122 06-6474984 noorain@mppd.gov.my
Maizatulakmar binti Bahayuddin Peg. Khidmat Pelanggan N17 06-6471122 06-6474984 maizatulakmar@mppd.gov.my
Raziah binti Mirdi Pembantu Tadbir (P/O) N17 06-6471122 06-6474984 raziah@mppd.gov.my
Yogeswari ap Nalanna Pembantu Tadbir (P/O) N17 06-6471122 yogeswari@mppd.gov.my
Siti Noorjamilah binti Ihsan Pembantu Tadbir 06-6471122 06-6474984 jamilah@mppd.gov.my
Nurzalina binti Alias Pembantu Tadbir (P/O) N17 06-6471122 06-6474984 nurzalina@mppd.gov.my