MENU

Akta 171

TIDAK MENJELASKAN BIL CUKAI TAKSIRAN

SEKSYEN 147 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (TINDAKAN JIKA KADAR TIDAK DIBAYAR )

a) Jika kadar belum dijelaskan pada akhir Februari atau Ogos, pemunya perlu menjelaskan kadar dan apa-apa bayaran lain yang ditetapkan oleh PBT.

b) Jika jumlah wang masih terhutang pada akhir Februari atau Ogos, jumlah wang disifatkan sebagai suatu tunggakan. (Tunggakan bermula 28/29 Februari atau 31 Ogos setiap tahun ).

SEKSYEN 148 AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (TINDAKAN UNTUK MENUNTUT TUNGGAKAN )

(1) Untuk menuntut sesuatu tunggakan, PBT boleh
i) Menyita apa-apa harta alih
ii) Kepunyaan Pemunya atau penduduk yang bertanggungjawap membakar
iii) Kepunyaan sesiapa jua pun
iv) Yang dijumpai dalam kawasan PBT
v) Yang dijumpai dalam pegangan

Prosedur

Sampaikan Notis dalam Borang E

i) Menyerahkan kepada Pemunya
ii) Menyerahkan kepada salah seorang Pemunya
iii) Mengepos
iv) Ke alamat yang terakhir diketahui
v) Meminta membayar tunggakan dalam masa 15 hari
vi) Bermula tarikh pos atau tarikh serah