MENU

SITAAN

PBT keluarkan waran tahanan dalam Borang F selepas tempoh 15 hari tamat.

(2) Pegawai hendaklah membuat inventori dan memberi Notis dalam Borang G kepada pemilik harta itu pada masa harta ditahan.
Jika inventori tidak perlu dibuat kerana:

i) Nilai harta alih kurang dari jumlah tunggakan.
ii) Tiada harta alih dan pegangan kosong
iii) Maka Notis dalam Borang H perlu ditampalkan
iv) Di suatu tempat yang mudah dilihat di pegangan
v) Di pegangan itu atau di mana-mana satu pegangan.

Acara tuntutan akan dibuat di bawah Seksyen 151

(3) Boleh memecahbuka pada waktu siang mana-mana rumah atau bangunan untuk menahan harta alih tersebut.

(4) PBT boleh menetapkan bayaran kos tahanan.