MENU

ISO 9001:2015

iso

 

Di dalam pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) berdasarkan Standard ISO 9001:2015, kefahaman semua warganegara amat penting bagi memastikan pematuhan dan keberkesanan sistem tersebut. Oleh itu, khidmat latihan dan rundingcara dari Jururunding akan membantu organisasi di dalam pembangunan dan pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) dengan lebih lancar dan sistematik.

 

DASAR KUALITI

“MPPD komited untuk memberikan perkhidmatan perbandaran yang cepat, cekap dan berkesan bagi memenuhi keperluan pihak berkepentingan. Kualiti penyampaian perkhidmatan akan ditambah baik secara berterusan untuk menjadi Pihak Berkuasa Tempatan terunggul berteraskan pelancongan, pembangunan mampan dan komuniti sejahtera”

 

 

SENARAI PROSEDUR SISTEM PENGURUSAN KUALITI

BIL.

NO. PROSEDUR

TAJUK

PENGURUSAN

1

MPPD-PP-01

Pengurusan Risiko

2

MPPD-PP-02

Kawalan Dokumen

3

MPPD-PP-03

Kawalan Rekod

4

MPPD-PP-04

Audit Dalaman

5

MPPD-PP-05

Tindakan Pembetulan

JABATAN PERANCANG BANDAR

6

MPPD- P(JPB)-01

Pengurusan Kelulusan Permohonan Kebenaran Merancang

 7 MPPD- P(JPB)-02 Pengurusan Kelulusan Permohonan Pelan Nama Taman Dan Jalan

JABATAN KEJURUTERAAN

8

MPPD- P(JK)-01

Pengurusan Kelulusan Permohonan Pelan Infrastruktur

9

MPPD- P(JK)-02

Penyelenggaraan Infrastruktur

10

MPPD- P(JK)-03

Penyelenggaraan Aset

11 MPPD- P(JK)-04 Pendaftaran Kontraktor / Pembekal MPPD

JABATAN BANGUNAN

12

MPPD- P(JB)-01

Pengurusan Kelulusan Permohonan Pelan Bangunan

13

MPPD- P(JB)-02

Pengurusan Kelulusan Permohonan Bangunan Sementara

14

MPPD- P(JB)-03

Pengurusan Kelulusan Permohonan Tambahan Ubahsuai

JABATAN LANDSKAP

15

MPPD- P(JL)-01

Pengurusan Kelulusan Permohonan Pelan Landskap

16

MPPD- P(JL)-02

Penyelenggaraan Pokok Ameniti

17

MPPD- P(JL)-03

Penyelenggaraan Taman Komuniti Awam

UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

18

MPPD- P(OSC)-01

Pengurusan Permohonan Pelan-Pelan Pemajuan

19

MPPD- P(OSC)-02

Pengurusan CCC

UNIT PESURUHJAYA BANGUNAN (COB)

20

MPPD- P(COB)-01

Pemfailan Jadual Petak Kepada Pesuruhjaya Bangunan

21

MPPD- P(COB)-02

Deposit Untuk Membaiki Kecacatan

22

MPPD- P(COB)-03

Pemantauan Pemilihan Ahli Jawatankuasa JMB/MC/Sub MC

JABATAN PERBANDARAN , KESIHATAN & PERSEKITARAN

23

MPPD- P(JPKP)-01

Pengurusan Tandas Awam Milik MPPD

24

MPPD- P(JPKP)-03

Permohonan Sewaan Dewan/Padang Merdeka

JABATAN PELESENAN

25

MPPD- P(JPL)-01

Pengurusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan Berisiko

26

MPPD- P(JPL)-02

Pengurusan Permohonan Lesen Premis Perniagaan Tidak Berisiko

27

MPPD- P(JPL)-03

Pengurusan Permohonan Lesen Penjaja

28

MPPD- P(JPL)-04

Penggredan Premis Makanan

JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

29

MPPD- P(JPPH)-01

Pengurusan Pindaan Senarai Nilaian

30

MPPD- P(JPPH)-02

Pengurusan Permohonan Pindah Milik

31

MPPD- P(JPPH)-03

Pengurusan Sewaan Premis MPPD

JABATAN PENGUATKUASAAN

32

MPPD- P(JPK)-01

Tindakan Penguatkuasaan

33

MPPD- P(JPK)-02

Pengurusan Barang Rampasan Dan Sitaan

34

MPPD- P(JPK)-03

Pengurusan Tunggakan Kompaun

UNIT UNDANG-UNDANG

35

MPPD- P(UUU)-01

Menggubal dan Mengemaskini Undang-Undang Kecil

36

MPPD- P(UUU)-02

Pengurusan Kes Mahkamah

UNIT KORPORAT, PELANCONGAN DAN PERHUBUNGAN AWAM

37

MPPD- P(UKPA)-01

Pengurusan Aduan

38

MPPD- P(UKPA)-02

Kajian Kepuasan Pelanggan

39

MPPD- P(UKPA)-03

Program Mesra Rakyat

40

MPPD- P(UKPA)-04

Pengurusan Acara Pelancongan

41

MPPD- P(UKPA)-05

Sewaan Dataran Terbuka

42

MPPD- P(UKPA)-06

Pengurusan Sewaan Pantai

BAHAGIAN KEWANGAN

43

MPPD- P(BK)-01

Pengurusan Bajet

44

MPPD- P(BK)-02

Pengurusan Penerimaan Hasil

45 MPPD- P(BK)-03 Pengurusan Tunggakan Cukai Taksiran

BAHAGIAN PEROLEHAN, PENGURUSAN ASET &STOR

46

MPPD- P(BPAS)-01

Perolehan

JABATAN PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

47

MPPD- P(JPSM)-01

Pengurusan Perlantikandan Pengisian Jawatan

48

MPPD- P(JPSM)-02

Pengurusan Latihan

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

48

MPPD- P(JTM)-01

Pengurusan Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Komputer

49

MPPD- P(JTM)-02

Pengurusan Back up Data Digital

50 MPPD- P(JTM)-03 Pengurusan Pinjaman Aset Alih ICT
UNIT AUDIT DALAM
52 MPPD- P(UAD)-01 Pemeriksaan Mengejut Kewangan