MENU

Kami bersikap adil dan saksama terhadap orang ramai dengan menentukan : -

 • Pelanggan dilayan dengan mesra, bersopan santun, jujur, ikhlas dan mengamalkan sikap suka membantu.
 • Pelanggan diberi perkhidmatan dengan cekap dan memuaskan.
 • Setiap pelanggan disediakan dengan kemudahan dan persekitaran yang bersih dan sempurna.

PIAGAM PELANGGAN MAJLIS PERBANDARAN PORT DICKSON

1.

 1. Penarafan bintang bilik mandi dan tandas awam tumpuan milim MPPD mencapai 3 bintang   dan ke atas
 2. Perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam bagi premis kediaman/perniagaan berdasarkan kelulusan CCC atau aduan berkaitan dalam tempoh

2.

 1. Memproses dan memberikan keputusan bagi permohonan lesen perniagaan dan penjaja dalam tempoh 30 hari
 1. Penggredan premis makanan dan berlesen dilaksanakan sebnayak 80%  daripada jadual pemeriksaan

3.

 1. Menguruskan, menyiasat, membuat lawatan tapak dan menyediakan laporan berkenaan aduan dan masalah yang berkaitan dengan pemaju/JMB/MC mengenai pengurusan dan pentadbiran, akaun dan penyenggaraan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima
 2. Memantau semua skim pemajuan strata berhubung pelaksanaan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) / Mesyuarat Agung Luar  Biasa (EGM) pada setiap bulan

4.

Memastikan pengurusan kewangan dijalankan dengan teratur disemua peringkat dengan cara membuat pemeriksaan, analisis, cadangan serta memberi nasihat dan maklum balas berhubung dengan aktiviti yang diaudit :

 1. Menjalankan pengauditan berdasarkan program audit    yang telah dirancang 1 kali sebulan
 2. Mengeluarkan Pemerhatian Audit berdasarkan pengauditan yang telah dijalankan sekali sebulan
 3. Menjalankan pengauditan susulan ke atas pengauditan yang telah dijalankan
 4. Membincangkan semua aktiviti-aktiviti pengauditan yang telah dijalankan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (setiap 3 bulan sekali bagi tempoh suku tahun)
 5. Pelaporan Audit (Pelaporan bagi tempoh 3 bulan)
 6. Pelaporan Tahunan Audit bagi thun 2022

5.

Memastikan pelan susunatur dan pelan pra-hitungan yang melibatkan Kebenaran Merancang disahkan Yang Dipertua, MPPD dalam tempoh 14 hari bekerja.

6.

Memastikan bayaran kepada pembekal dan kontraktor disediakan 7 hari dari tarikh dokumen diterima lengkap

7.

Menguruskan penyelesaian rayuan kadar bayaran kompaun kepada Majlis dengan berkesan

8.

 1. Memastikan aduan berkaitan lampu jalan tidak menyala diselesaikan dalam tempoh 48 jam
 2. Memastikan maklumbalas awal kepada pengadu diberikan dalam tempoh 24 jam
 3. Memastikan maklum balas mengenai status pelaksanaan tindakan ke atas duan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 15 hari daripada tarikh penerimaan aduan dan membuat susulan sehingga selesai

9

 1. Memproses permohonan lengkap untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 14 hari :
 • Permohonan Kebenaran Merancang
 • Permohonan Pelan Bangunan
 • Permohonan Pelan Infrastruktur
 • Permohonan Pelan Lampu Jalan
 • Permohonan Pelan Landskap
 • Permohonan Pelan Nama Taman dan Jalan
 1. Memproses dan mengedarkan semua permohonan Pelan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Infrastruktur , Pelan Landskap serta Pelan Nama Taman dan Jalan
 2. Mengedarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC) melalui Sistem OSC 3PLUS  Online kepada pemohon.

10

 1. Memastikan pematuhan Undang-Undang dan Peraturan dengan mensasarkan tidak kurang daripada 50% penyelesaian ke atas jumlah kompauan yang dikeluarkan
 2. mengambil tindakan 90% penyelesaian terhadap aduan awam.

11

 1. Memproses   permohonan  pra-semakan pelan cadangan baru dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
 2. Memproses permohonan lengkap pelan cadangan baru dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
 3. Memproses  permohonan lengkap cadangan bangunan sementara  dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
 4. Memproses permohonan lengkap pelan tambahan/ubahsuai dan kerja-kerja kecil menggantikan pelan  dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis
 5. Memproses  permohonan  permit dan mengeluarkan yuran permit dalam tempoh 7 hari bekerja dan keluar surat kelulusan permit dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan resit jelas

12

Menerima dan memproses 100% dari setiap permohonan Aduan awam setiap bulan :

 1. Menerima permohonan aduan dan diproses dalam masa 3 hari bekerja beserta siasatan di tapak
 2. Aduan diagihkan dan diletakkan dalam list menunggu (2 hari bekerja)
 3. Kerja-kerja pelaksanaan aduan di tapak, bergantung kepada bilangan pokok pada setiap aduan (1-2 hari bekerja)
 4. Maklumbalas kepada pengadu (1 hari)

13

 1. Membuat Penilaian Semula ke atas pegangan berkadar setiap 5 tahun sekali atau tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Negeri
 2. Memberi maklumbalas dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan diterima (perisisan gerai/pasar MPPD)
 3. Kerja-kerja Pindaan Senarai Nilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Sijil Layak Menduduki (CFO)/Sijil Perakuan dan Pematuhan (CCC) dikeluarkan
 4. Surat tawaran penyewaan dikeluarkan dalam tempoh 10 hari selepas Mesyuarat Penuh MPPD

14

 1. Memastikan proses kelulusan sewaan Dataran Terbuka dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja
 1. Memastikan Proses Kelulusan Sewaan Pantai Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Bekerja

15

Memastikan semakan dan analisa buku log kenderaan dilaksanakan selepas diterima daripada pemandu mengikut tempoh dan diserahkan semula kepada pemandu