MENU

*Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan ini dikeluarkan dengan kekerapan 2 kali setahun

LAPORAN KESELURUHAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MPPD JANUARI SEHINGGA DISEMBER 2023
BIL PIAGAM PELANGGAN JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV DIS PENCAPAIAN ( % )
1 a) Penarafan bintang bilik mandi dan tandas awam tumpuan milim MPPD mencapai 3 bintang dan ke atas 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Perkhidmatan kutipan sisa pepejal dan pembersihan awam bagi premis kediaman/perniagaan berdasarkan kelulusan CCC atau aduan berkaitan dalam tempoh 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2 a) Memproses dan memberikan keputusan bagi permohonan lesen perniagaan dan penjaja dalam tempoh 30 hari 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Penggredan premis makanan dan berlesen dilaksanakan sebnayak 80%  daripada jadual pemeriksaan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
3 a) Menguruskan, menyiasat, membuat lawatan tapak dan menyediakan laporan berkenaan aduan dan masalah yang berkaitan dengan pemaju/JMB/MC mengenai pengurusan dan pentadbiran, akaun dan penyenggaraan dalam tempoh 7 hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Memantau semua skim pemajuan strata berhubung pelaksanaan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) / Mesyuarat Agung Luar  Biasa (EGM) pada setiap bulan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
4 Memastikan pengurusan kewangan dijalankan dengan teratur disemua peringkat dengan cara membuat pemeriksaan, analisis, cadangan serta memberi nasihat dan maklum balas berhubung dengan aktiviti yang diaudit :
a) Menjalankan pengauditan berdasarkan program audit    yang telah dirancang 1 kali sebulan TB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Mengeluarkan Pemerhatian Audit berdasarkan pengauditan yang telah dijalankan sekali sebulan

 

TB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c) Menjalankan pengauditan susulan ke atas pengauditan yang telah dijalankan TB  TB  TB  TB  TB  TB  TB TB TB TB TB TB TB 
d) Membincangkan semua aktiviti-aktiviti pengauditan yang telah dijalankan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit (setiap 3 bulan sekali bagi tempoh suku tahun) TB  TB  TB  100 TB  TB  100 TB TB TB TB TB 100
e) Pelaporan Audit (Pelaporan bagi tempoh 3 bulan) TB  TB  TB  100 TB  TB  100 TB TB TB 100 TB 100
  f) Pelaporan Tahunan Audit bagi thun 2022 100 TB  TB  TB  TB  TB  100 TB TB TB TB 100 100
5 Memastikan pelan susunatur dan pelan pra-hitungan yang melibatkan Kebenaran Merancang disahkan Yang Dipertua, MPPD dalam tempoh 14 hari bekerja. 83.3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Memastikan bayaran kepada pembekal dan kontraktor disediakan 7 hari dari tarikh dokumen diterima lengkap 100 100 100 100 100 TB  TB 100 100 100 100 100 100
7 Menguruskan penyelesaian rayuan kadar bayaran kompaun kepada Majlis dengan berkesan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TB TB TB 100
8 a) Memastikan aduan berkaitan lampu jalan tidak menyala diselesaikan dalam tempoh 48 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Memastikan maklumbalas awal kepada pengadu diberikan dalam tempoh 24 jam 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c) Memastikan maklum balas mengenai status pelaksanaan tindakan ke atas duan diberikan selewat-lewatnya dalam tempoh 15 hari daripada tarikh penerimaan aduan dan membuat susulan sehingga selesai 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
9 a)Memproses permohonan lengkap untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) dalam tempoh 14 hari :
i) Permohonan Kebenaran Merancang 100 100 100 100 100 100 100 100 TB 100 100 TB 100
ii) Permohonan Pelan Bangunan 100 100 100 TB  100 100 100 100 100 100 100 100 100
iii) Permohonan Pelan Infrastruktur TB  TB  100 TB  - 100 100 100 100 TB TB TB 100
iv) Permohonan Pelan Lampu Jalan TB  100 100 TB  100 100 100 100 100 100 100 100 100
v) Permohonan Pelan Landskap TB  100 100 TB  TB  100 100 100 100 100 100 100 100
vi) Permohonan Pelan Nama Taman dan Jalan TB  100 TB  TB  TB  100 100 100 100 100 100 TB 100
b) Memproses dan mengedarkan semua permohonan Pelan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Infrastruktur , Pelan Landskap serta Pelan Nama Taman dan Jalan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c) Mengedarkan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Setempat (OSC) melalui Sistem OSC 3PLUS  Online kepada pemohon. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
10 a) Memastikan pematuhan Undang-Undang dan Peraturan dengan mensasarkan tidak kurang daripada 50% penyelesaian ke atas jumlah kompauan yang dikeluarkan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) mengambil tindakan 90% penyelesaian terhadap aduan awam. 64 31 43 51 61 50 45 58 84 56 56 58 60
11 a) Memproses   permohonan  pra-semakan pelan cadangan baru dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Memproses permohonan lengkap pelan cadangan baru dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
c) Memproses  permohonan lengkap cadangan bangunan sementara  dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis 100 100 100 100 100 100 100 100 TB 100 100 100 100
d) Memproses permohonan lengkap pelan tambahan/ubahsuai dan kerja-kerja kecil menggantikan pelan  dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh penerimaan dengan syarat  permohonan mematuhi syarat-syarat Majlis 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
e) Memproses  permohonan  permit dan mengeluarkan yuran permit dalam tempoh 7 hari bekerja dan keluar surat kelulusan permit dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan resit jelas TB  TB  TB  100 100 100 100 100 100 TB 100 100 100
12 Menerima dan memproses 100% dari setiap permohonan Aduan awam setiap bulan :
a) Menerima permohonan aduan dan diproses dalam masa 3 hari bekerja beserta siasatan di tapak 100 100 100 100 100 100 100 TB TB 100 100 100 100
b) Aduan diagihkan dan diletakkan dalam list menunggu (2 hari bekerja) 100 100 100 100 100 100 100 TB TB 100 100 100 100
c) Kerja-kerja pelaksanaan aduan di tapak, bergantung kepada bilangan pokok pada setiap aduan (1-2 hari bekerja) 81 76 62 100 92 25 75 TB TB 100 100 100 100
d) Maklumbalas kepada pengadu (1 hari) 100 100 62 100 92 25 75 TB TB 100 100 100 100
13 a) Membuat Penilaian Semula ke atas pegangan berkadar setiap 5 tahun sekali atau tempoh yang dilanjutkan oleh Pihak Berkuasa Negeri 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b) Memberi maklumbalas dalam tempoh 7 hari dari tarikh permohonan diterima (perisisan gerai/pasar MPPD) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 TB 100 100
  c) Kerja-kerja Pindaan Senarai Nilaian dibuat dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Sijil Layak Menduduki (CFO)/Sijil Perakuan dan Pematuhan (CCC) dikeluarkan 100 100 100 TB  100 TB  100 100 100 100 100 100 100
  d) Surat tawaran penyewaan dikeluarkan dalam tempoh 10 hari selepas Mesyuarat Penuh MPPD 100 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Memastikan proses kelulusan sewaan Dataran Terbuka dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja 100 TB  100 100 89 TB  TB 100 100 TB TB TB 100
  Memastikan Proses Kelulusan Sewaan Pantai Dalam Tempoh Empat Belas (14) Hari Bekerja 50 80 100 TB  TB  100 100 TB 100 100 79.00 100 100
15 Memastikan semakan dan analisa buku log kenderaan dilaksanakan selepas diterima daripada pemandu mengikut tempoh dan diserahkan semula kepada pemandu 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10 100 100